STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

PHÒNG BAN

EMAIL

I

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1

Ông Vũ Hùng

Giám Đốc

02223667799

vhung.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Bà Đào Thu Hà

Phó Giám đốc

 0975180598 

dtha.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Ông Trần Quang Tú

Phó Giám đốc

0888569999

tqtu.tthcc@bacninh.gov.vn

4

Ông Trần Sơn Tùng

Phó Giám đốc

0914998888

tstung.tthcc@bacninh.gov.vn

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

1

Vũ Trần Ninh

Trưởng phòng

0982 710 737

vtninh.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Đào Phương Hoa

Chuyên viên

0387846139
dphoa.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

0982099846

ntthao.tthcc@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

0366660567
ntthuong.tthcc@bacninh.gov.vn

5

Lý Thiên Long

Chuyên viên

0977090125
ltlong.tthcc@bacninh.gov.vn

 

III

PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1

Nguyễn Nhân Quyền

Phó Trưởng phòng

0918401194

nnquyen.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thêm

Chuyên viên

0919756786
ntthem.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

0982824619
ntnanh.tthcc@bacninh.gov.vn

IV

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Trương Đức Sửu

Phó Trưởng phòng

0918 910 985

tdsuu.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Phan Thị Mai

Chuyên viên

0903277036

ptmai.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Đỗ Thị Hồng Trường

Chuyên viên

0987476712

dthtruong.tthcc@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Uyển My

Chuyên viên

0332019897
numy.tthcc@bacninh.gov.vn

5

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

Chuyên viên

0392742492
ntphoa.tthcc@bacninh.gov.vn

6

Trần Thị Huế

Chuyên viên

0915390686
tthue.tthcc@bacninh.gov.vn

7

Phùng Thị Thu Trang

Chuyên viên

0963661996
ptttrang.tthcc@bacninh.gov.vn

8

Vũ Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

0888614991
vttmai.tthcc@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

0333717749
ntlien.tthcc@bacninh.gov.vn

10

Đỗ Công Tuấn Anh

Nhân viên

0966824688
dctanh.tthcc@bacninh.gov.vn

V

PHÒNG KIỂM TRA – GIÁM SÁT

1

Phan Văn Doanh

Trưởng phòng

0888836898
pvdoanh.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Quang Giang

Chuyên viên

0969788688
nqgiang.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Tuyển

Chuyên viên

0971152866
nntuyen.tthcc@bacninh.gov.vn

4

 

Nguyễn Mậu Chung

Chuyên viên 0349616191
nmchung.tthcc@bacninh.gov.vn