Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 59
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 270/TTHCC-KHTH Công văn chấm điểm Bộ tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn giao thông” năm 2023 Lĩnh vực khác 05/12/2023
2 253/TTHCC-KHTH Công văn báo cáo tình hình, kết quả triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" từ ngày 09/11/2023 đến 15/11/2023 Lĩnh vực khác 15/11/2023
3 09/TB-TTHCC Thông báo về giờ làm việc mùa đông năm 2023 Lĩnh vực khác 16/10/2023
4 214/TTHCC-KHTH Công văn góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực khác 06/10/2023
5 08/TB-TTHCC Thông báo phân công lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2023 Lĩnh vực khác 29/08/2023
6 13/KH-TTHCC Kế hoạch thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
7 12/KH-TTHCC Kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
8 15/KH-TTHCC Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
9 14/KH-TTHCC Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Lĩnh vực khác 22/08/2023
10 07/KH-TTHCC Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
11 10/KH-TTHCC Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
12 08/KH-TTHCC Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
13 11/KH-TTHCC Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
14 09/KH-TTHCC Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Lĩnh vực khác 22/08/2023
15 61/BC-TTHCC Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 Lĩnh vực khác 21/08/2023
16 165/TTHCC-KHTH Công văn về việc báo cáo tình hình triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" từ ngày 10/8/2023 đến 16/8/2023 Lĩnh vực khác 16/08/2023
17 154/TTHCC-KHTH Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( lần 2 ) Lĩnh vực khác 09/08/2023
18 135/TTHCC-KHTH Công văn về việc báo cáo tình hình triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" từ ngày 13/7/2023 đến 19/7/2023 Lĩnh vực khác 20/07/2023
19 102/TTHCC-KHTH Góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 501 Lĩnh vực khác 05/06/2023
20 75/TTHCC-KHTH Góp ý vào Dự thảo Quy chế quản lý khu thực nghiệm, sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ Lĩnh vực khác 08/05/2023
Trang 1/3|<<123>>|