Xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân

19/05/2022 09:31 Số lượt xem: 52

Xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Đồng thời góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tạo ra ấn tượng tốt đẹp khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Trong những năm trở lại đây, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ đã thay đổi nhận thức về vị trí, vai trò đối với công việc tại Trung tâm, có ý thức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; tận tâm, trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao, kết quả giải quyết thủ tục trước hạn ngày càng tăng, niềm tin và sự hài lòng của công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm ngày càng được nâng cao.


Cán bộ Trung tâm hướng dẫn công dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Để có được những kết quả đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã xây dựng lề lối, phương thức làm việc của cán bộ Trung tâm từng bước được đổi mới theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt, hiện đại và hiệu quả. Chi bộ Trung tâm đã ban hành Quyết định số 01-/CB ngày 25/12/2017 ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung tâm Hành chính công tỉnh. Quy định rõ các chuẩn mực đạo đức khi giao tiếp và giải quyết công việc với người dân. Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, văn hóa công vụ còn được thể hiện rõ trong sự nỗ lực của cán bộ Trung tâm về việc đẩy mạnh việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên diện rộng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm giúp cho hoạt động của các cơ quan được minh bạch hơn, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn. Trong tháng 5/2022, số hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm là 4.685 hồ sơ, đạt 45,06% số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ. Điều này giúp hoạt động của Trung tâm được minh bạch hơn, phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp tốt hơn.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, có tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân, giao tiếp, ứng xử tốt với nhân dân trong thực thi công vụ tạo được niềm tin và sự hài lòng của công dân và tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; đồng thời tích cực, nhiệt tình hướng dẫn tổ chức, người dân trong việc kê khai, chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính, không để tổ chức, người dân phải đi lại nhiều lần; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy trình quy định.

Việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân cũng được cán bộ của Trung tâm đã giải đáp, hướng dẫn đầy đủ, tận tình. Trung tâm tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, người dân thông qua Trang thông tin điện tử; Tổng đài điện thoại đường dây nóng;  Hòm thư góm ý, phiếu khảo sát; Trang mạng xã hội facebook và Zalo; trực tiếp tại phòng Kiểm tra - Giám sát. Các ý kiến, câu hỏi của tổ chức, công dân qua các kênh tiếp xúc chủ yếu là tìm hiểu về quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ và thời hạn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hầu như không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về thái độ phục vụ và làm việc của cán bộ tại Trung tâm.

Để tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng văn hóa công vụ, tập trung vào những giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng văn hóa công vụ gắn với nền hành chính phục vụ. Phát huy vai trò năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm trong xây dựng văn hóa công vụ hướng đến sự hài lòng của người dân, của tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong quá trình xây dựng và thực thi văn hóa công vụ; xác định rõ vai trò cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là “đầy tớ trung thành”, là “công bộc của dân”.

Thứ hai, nâng cao cơ chế kiểm tra, giám sát, đề cao vai trò quan trọng của nhân dân trong đánh giá việc thực hiện văn hóa công vụ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và của Trung tâm nói chung. Thông qua thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận Một cửa cấp xã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả nhất.

Thứ ba, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy định rõ nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc. Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, ký số văn bản trên môi trường điện tử.

Thứ tư, tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ, đặc biệt là các công chức trực tiếp thực hiện các giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, bước đầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Thứ năm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng, thực hiện văn hóa công vụ. Thúc đẩy tính tự giác và tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đối với Đảng và Nhà nước.

Trần Quang Nghĩa