Xây dựng nền hành chính tỉnh Bắc Ninh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động

03/06/2022 10:53 Số lượt xem: 74

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký Quyết định số 235/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025.


Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100TTHC của địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với năm 2021…

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đia phương phải xác định công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm tạo động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giám sát, phản biện xã hội đối với cải CCHC; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế thay thế, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp dưới nhiều hình thức. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

Việc ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh Bắc Ninh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với hình ảnh Bắc Ninh luôn là tỉnh năng động, sáng tạo, mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác CCHCcải thiện môi trường đu tư, thúc đy phát trin kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh