Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình – Điểm sáng của mô hình Trung tâm Hành chính công cấp huyện

22/11/2022 20:09 Số lượt xem: 56

Sau hơn 5 năm hoạt động, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện được các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đánh giá rất cao. Trung tâm là điểm sáng của mô hình Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình được thành lập theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm). Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 6/11/2017 Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện TTHC, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện trong việc thực hiện niêm yết 100% TTHC tại Trung tâm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi tra cứu các TTHC. Hàng năm, các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thực hiện tại Trung tâm đều được rà soát và tiến hành niêm yết công khai quy trình giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến tìm hiểu và tra cứu. Tổng số TTHC niêm yết 288 thủ tục thuộc các cơ quan UBND huyện và ngành dọc đóng tại địa bàn huyện Gia Bình.


Ngày 6/11/2017, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Trung tâm với vai trò như cơ quan, đơn vị trung gian, là cầu nối liên kết, hỗ trợ trong việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị. Trung tâm đã phối hợp, hỗ trợ với các cơ quan, đơn vị nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC; Thực hiện theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC bằng cách theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống phần mềm dịch vụ công và thông qua việc tiếp nhận, giải quyết trực tiếp; Thực hiện đôn đốc việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đối với các TTHC sắp tới hạn, đến hạn, trễ hạn...và những kiến nghị của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện các TTHC. Qua đó, việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian quy định; tỷ lệ hồ sơ trả sớm hạn đạt tỷ lệ cao; giảm tối đa tỷ lệ hồ quá hạn, hồ sơ phải bổ sung và hồ sơ phải trả lại. 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình tiếp nhận và giải quyết 21.037 hồ sơ, trong đó: Giải quyết trước hạn và đúng hạn 20.275 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,4%; không có hồ sơ trễ hạn.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm vừa phải làm quen mô hình mới; vừa phải học hỏi, sáng tạo và đưa các sáng kiến vào quá trình hoạt động để thay đổi cách thức làm việc nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. Trung tâm đã đề xuất và đưa vào áp dụng nhiều sáng kiến với những giải pháp sáng tạo như sau: Thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trên phần mềm một cửa điện tử (cấp huyện từ năm 2018, cấp xã từ tháng 8/2020). Đồng thời, Trung tâm áp dụng thực hiện thủ tục hành chính “5 tại chỗ” đã cắt giảm được khá nhiều thời gian đi lại cho cán bộ tổ chức, cá nhân. Thực hiện Quyết định 1691/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Đợt 1). UBND huyện đã chỉ đạo khắc con dấu thứ 2 của ngành liên quan có TTHC đang giải quyết tại Trung tâm HCC huyện. Đến nay, có 10/12 cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC “5 tại chỗ” với tổng số 53 danh mục được phê duyệt triển khai, trong đó: Số TTHC có phát sinh hồ sơ là 21/53 thủ tục, đạt tỷ lệ 39,6%. Số TTHC chưa phát sinh hồ sơ là 32/53 thủ tục, đạt tỷ lệ 60,4%.

Đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Trung tâm đã phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và các phòng, ban, ngành thực hiện rà soát triển khai hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến... hướng dẫn và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 được 1.225 hồ sơ, (Phòng tư pháp 24 hồ sơ; Giáo dục146 hồ sơ; Tài chính 1.053 hồ sơ; Phòng kinh tế và Hạ tầng 02 hồ sơ) được Sở Thông tin truyền thông đánh giá đứng thứ 2 trong 8 huyện, thành phố. Hiện nay, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận trực tuyến đối với toàn TTHC của lĩnh vực đăng ký và thành lập hộ kinh doanh (Phòng Tài chính – Kế hoạch), lĩnh vực hộ tịch (Phòng tư pháp) và thủ tục chuyển trường (Phòng Giáo dục & Đào tạo); Thực hiện hỗ trợ thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với thủ tục đất đai.

Trung tâm đang bước đầu triển khai về số hóa hồ sơ và kết quả TTHC, thực hiện cả 2 cấp (cấp huyện, cấp xã) và đăng ký tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia cho toàn bộ cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện TTHC. Đã triển khai thực hiện số hóa kết quả đầu ra đối với TTHC của Phòng Tư pháp (tất cả thủ tục lĩnh vực hộ tịch); thủ tục Phòng kinh tế và Hạ tầng; thủ tục của Phòng Tài chính - Kế hoạch (tất cả lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh).

thể nói, những kết quả Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình đạt được có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành huyện, sự nỗ lực, quyết tâm và thái độ nhận thức, làm việc tích cực, nghiêm túc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi đến giao dịch TTHC; nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và quá trình cải cách các TTHC, góp phần đẩy mạnh hơn nữa chương trình cải cách hành chính của huyện Gia Bình.

Trần Quang Nghĩa