Trong tháng 10, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 72%

17/11/2023 08:53 Số lượt xem: 72

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực.

Theo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, tính đến ngày 31/10/2023, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt trung bình 72%, tăng 43% so với trước khi có Chỉ thị 10, trong đó, cấp tỉnh đạt 79%, cấp huyện đạt 68%.

Công dân thực hiện thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe trực tuyến

Trung tâm tập trung thực hiện nghiêm quy trình số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 10, tỷ lệ số hoá thủ tục, thành phần hồ sơ trên toàn tỉnh đạt trung bình 79%, cụ thể: cấp tỉnh đạt 96% (tăng 66% so với tháng 5), cấp huyện đạt 70% (tăng 64% so với tháng 5).  

Công tác số hóa kết quả lịch sử còn hiệu lực vẫn đang được các đơn vị triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã số hoá được 879 kết quả TTHC.

Trung tâm triển khai cung cấp dịch vụ thu phí và lệ phí không dùng tiền mặt theo hướng đa dạng, tiện ích, đã góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến. Do đó, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ có phát sinh nghĩa vụ tài chính ở toàn tỉnh đạt trung bình 45%, tăng 40% so với trước khi có Chỉ thị, cụ thể: cấp tỉnh đạt 56%, cấp huyện đạt 8%.

Tính đến 31/10/2023 đã có 03 đơn vị (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Xây dựng) triển khai biên lai điện tử.

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu của Chỉ thị 10 đến hết năm 2023, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC; triển khai biên lai điện tử trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt, nắm kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản và giúp người dân thuận lợi trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Anh