Trong 11 tháng năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh

08/12/2023 12:50 Số lượt xem: 36

Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 11 năm 2023 (Báo cáo số 9527/BC-VPCP ngày 05/12/2023). Theo đó, tổng số quy định kinh doanh (QĐKD) được các bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa trong 11 tháng năm 2023 là 341 QĐKD tại 30 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Về cải cách quy định TTHC

Kết quả đánh giá tác động và thẩm định, thẩm tra TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL có quy định TTHC

Trong tháng 11/2023, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tác động 130 TTHC tại 18 dự thảo VBQPPL, thực hiện thẩm định 78 TTHC quy định tại 23 dự thảo VBQPPL. Tính 11 tháng năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tác động đối với 1.059 TTHC tại 171 dự thảo VBQPPL, thẩm định đối với 965 TTHC tại 161 dự thảo VBQPPL.

Văn phòng Chính phủ đã thực hiện thẩm tra 20 TTHC tại 04 dự thảo Nghị định, trong đó, đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 20 TTHC, chiếm 100%. Tính 11 tháng năm 2023, đã thẩm tra đối với 1.025 TTHC, quy định kinh doanh (QĐKD) tại 62 dự thảo VBQPPL, trong đó đã đề nghị không quy định 82 TTHC, QĐKD, sửa đổi, bổ sung 559 TTHC, QĐKD, chiếm 62,5%. 

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC

(1) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ: Trong tháng 11/2023, các bộ, ngành đã tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD. Tổng số QĐKD được cắt giảm, đơn giản hóa trong 11 tháng năm 2023 là 341 QĐKD tại 30 VBQPPL.

(2) Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Trong tháng 11, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC nội bộ đã được công bố, tạo thuận lợi cho quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

Đến nay, các bộ đã rà soát, công bố hơn 600 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện trong bộ; các địa phương đang triển khai rà soát, công bố TTHC nội bộ thực hiện trong địa phương, số lượng được công bố nhiều nhất là 256 TTHC (tỉnh Ninh Thuận).

(3) Kết quả thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Trong tháng 11, Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định để phân cấp 02 TTHC, nâng tổng số TTHC được các bộ, ngành phân cấp trong 11 tháng năm 2023 là 74 TTHC tại 24 VBQPPL.

Tính đến nay, các bộ, ngành đã sửa 35 VBQPPL để thực thi phương án phân cấp 141 TTHC, đạt 20%, còn 561 TTHC chưa được phân cấp. Có 03 bộ, ngành đã hoàn thành việc thực thi phương án phân cấp, còn 07 bộ chưa thực thi phương án phân cấp theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

(4) Kết quả thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư: Trong tháng 11/2023, có 04 bộ, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình phê duyệt 07 văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa 61 TTHC.

Tính đến nay, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 528/1.086 TTHC được giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (đạt 49%), còn 558 TTHC chưa được thực thi phương án; có 05 bộ, ngành đã hoàn thành thực thi 100% phương án đơn giản hóa, có 06 bộ đạt tỷ lệ trên 50%, còn lại các bộ, ngành đạt dưới 50%.

Số lượng TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Trong tháng 11/2023, có 32 TTHC được ban hành mới, 52 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 17 TTHC được bãi bỏ. Trong đó, có: 29 TTHC ban hành mới, 50 TTHC sửa đổi, bổ sung và 16 TTHC bãi bỏ, tại 08 văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 05 bộ; có: 03 TTHC mới, 02 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ, tại 04 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của 04 địa phương.

Về cải cách việc thực hiện TTHC

Các chỉ số đánh giá chất lượng trong thực hiện TTHC, dịch vụ công:

(1) Về công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: tại các bộ, ngành, tỷ lệ TTHC cập nhật, công khai đúng hạn đạt 79% (giảm 2,43% so với tháng 10/2023); tại các địa phương, tỷ lệ TTHC công bố đúng hạn đạt 50,36% (tăng 23,64% so với tháng 10/2023) và TTHC cập nhật, công khai đúng hạn đạt 42,44% (tăng 20,18% so với tháng 10/2023). 

(2) Về tiến độ, kết quả giải quyết TTHC: tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý đúng hạn/trong hạn tại bộ, ngành đạt 5,25% (tăng 1,37% so với tháng 10/2023) và tại các địa phương là 78,31% (tăng 5,79% so với tháng 10/2023).

(3) Về cung cấp dịch vụ trực tuyến: Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại các bộ, ngành đạt 40,09% (DVCTT một phần chiếm 8,41%, DVCTT toàn trình chiếm 31,68%); tại các địa phương đạt 69,19% (DVCTT một phần chiếm 10,93%, DVCTT toàn trình chiếm 58,26%). Trong đó, tại các địa phương tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trong tháng đạt 20,5% (giảm 7,9% so với tháng 10/2023). Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến tại các bộ, ngành đạt 37,92% (tăng 4 % so với tháng 10/2023), tại các địa phương đạt 40,04% (giảm 4,12% so với tháng 10/2023); tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính tại các bộ, ngành đạt 8,09% (giảm 2,19% so với tháng 10/2023), tại các địa phương đạt 34,5% (tăng 0,26% so với tháng 10/2023).

(4) Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 30,89%, tại các địa phương đạt 44,24%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 30,91% (giảm 15,66% so với tháng 10/2023), tại các địa phương đạt 48,05% (tăng 3,93% so với tháng 10/2023).

Kết quả đánh giá chất lượng thực hiện TTHC, dịch vụ công:

Tổng hợp kết quả, đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, trong tháng 11 năm 2023, Bộ Quốc phòng có điểm đánh giá trung bình, còn lại tất cả đều có điểm đánh giá dưới trung bình (thấp nhất là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 05 địa phương có điểm đánh giá tốt, 24 địa phương có điểm đánh giá khá, 29 địa phương có điểm trung bình và 05 địa phương có điểm dưới trung bình (thấp nhất là UBND tỉnh Bạc Liêu). 

Về kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

Trong tháng 11/2023, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 2.741 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định và hành vi hành chính (giảm 15,7% so với tháng 10/2023) và có 679 PAKN từ tháng trước chuyển sang, nâng tổng số phản ánh, kiến nghị phải xử lý là 3.420 PAKN; trong đó, đã xem xét, xử lý 2.450 PAKN, đạt 72%, các bộ, ngành đã xử lý 572/883 PAKN, đạt 65% (tăng 8% so với tháng 10/2023), các địa phương đã xử lý 1.878/2.537 PAKN, đạt 74% (tăng 5% so với tháng 10/2023); có 06/17 bộ, ngành đã xem xét, xử lý 142/401 kiến nghị của các doanh nghiệp được giao tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ, nâng tổng số kiến nghị, đề xuất được xem xét, xử lý là 368/401 kiến nghị, đề xuất (chiếm 92%), 12 bộ, ngành đã hoàn thành việc xử lý kiến nghị nêu trên. 

TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Chất lượng quy định TTHC, QĐKD tại các dự thảo văn bản QPPL vẫn chưa đáp ứng yêu cầu (trong tháng 11/2023, cơ quan thẩm tra đã đề nghị không quy định, sửa đổi, bổ sung đối với 100% TTHC, QĐKD tại các dự thảo VBQPPL). Việc rà soát, công bố danh mục TTHC nội bộ của các bộ, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, một số bộ, địa phương xác định chưa đầy đủ danh mục TTHC nội bộ thực hiện trong bộ, địa phương; công tác rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ nói chung và 59 nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Còn 04 bộ chưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD; nhiều bộ chưa quan tâm, thực hiện thống kê, báo cáo, cập nhật, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD sau khi ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL có QĐKD; còn 07 bộ, cơ quan chưa thực hiện phân cấp trong giải quyết TTHC.

Kết quả số hóa hồ sơ, cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử còn hạn chế, việc tái sử dụng kết quả đã được số hóa còn thấp, nhất là đối với các bộ, ngành; Hệ thống thông tin của một số bộ, ngành chưa được nâng cấp, sẵn sàng kết nối, chia sẻ để tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC, thực hiện DVCTT.

Việc xem xét, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại một số bộ, địa phương chưa kịp thời. Việc xem xét, xử lý kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ chưa hoàn thành.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác cải cách TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức; một số bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, kịp thời; hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu đồng bộ, nhiều hệ thống đã được đầu tư từ lâu, chưa được nâng cấp, phát triển;...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2023

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc: 

Kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành ngay trong quá trình xây dựng VBQPPL, bảo đảm chỉ ban hành các TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp.

Công bố, công khai đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, nhất là các nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên.

Thực thi việc cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề, đồng thời công bố công khai các TTHC này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông; tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý, thay thế các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật.

Hai là, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC đối với doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 25/12/2023.

Ba là, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khắc phục các vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm yêu cầu đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Bốn là, kịp thời tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đồng thời xử lý dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ.

Nguồn: tcnn.vn