Toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết hơn 66.400 hồ sơ TTHC

01/04/2024 14:25 Số lượt xem: 17

Trong quý I-2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết xong đúng hạn hơn 66.400 hồ sơ TTHC, trong đó, cấp tỉnh là 37.604 hồ sơ, cấp huyện là 20.693 hồ sơ và cấp xã là 8.133 hồ sơ.

Cán bộ Trung tâm HCC tỉnh hỗ trợ tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính của người dân.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp được duy trì hiệu quả, thời gian giải quyết TTHC được cắt giảm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.758 TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại 3 cấp; trong đó, cấp tỉnh là 1.430 TTHC, cấp huyện là 278 TTHC, cấp xã là 177 TTHC; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy.

Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt 98,3%; cấp huyện đạt 97,8%; cấp xã đạt 99,1%. Tổng số phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động được tiếp nhận là 583, tổng số phản ánh kiến nghị đã xử lý là 436, tỷ lệ xử lý đạt 75%.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 58 phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống phản ánh kiến nghị Cổng Dịch vụ công quốc gia trong đó có 13 nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đã giải quyết xong 10 phản ánh kiến nghị, còn 03 phản ánh kiến nghị đang trong thời gian giải quyết. Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhận được hơn 270 câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến thắc mắc của người dân khi thực hiện TTHC hoặc các quy định hành chính, đều được giải đáp ngay khi tiếp nhận hoặc chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Báo Bắc Ninh