Toàn tỉnh cấp hơn 3.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

06/12/2023 13:17 Số lượt xem: 37

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp được 3.004 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 825,5 ha. Trong đó, tổ chức 1.102 giấy với diện tích 761 ha; hộ gia đình, cá nhân 1.902 giấy với diện tích 64,5 ha.

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công thành phố Từ Sơn.

Thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình được 3.566 giấy, trong đó, tổ chức 57 giấy; hộ gia đình, cá nhân 3.509 giấy; đăng ký biến động đất đai được 27.844 giấy, trong đó, đăng ký biến động xác nhận trực tiếp trên Giấy chứng nhận đã cấp 6.048 giấy, đăng ký biến động phải cấp mới Giấy chứng nhận 21.796 giấy.

Cùng với đó, đăng ký giao dịch bảo đảm cho 594 tổ chức và 28.486 hộ gia đình, cá nhân; cung cấp thông tin cho 3.043 lượt tổ chức có nhu cầu khai thác; 100% số đơn vị cấp xã lập sổ địa chính cho các thửa đất đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và sử dụng; cập nhật, chỉnh lý thường xuyên các biến động đất đai, thông tin thửa đất vào sổ địa chính dạng giấy.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh