Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

13/04/2022 08:30 Số lượt xem: 563

Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

 

I Đồng chí Vũ Hùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm

Họ và tên khai sinh: VŨ HÙNG

Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1972

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Phường Kinh Bắc , thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tóm tắt quá trình công tác:

 • Từ tháng 3/1991 đến tháng 7/1993: Tổ trưởng cơ giới Trung đội I, Phi đội II, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 Quân chủng Không quân. Bí thư Chi đoàn Phi đội II.
 • Từ tháng 2/1997 đến tháng 3/1998: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Nông Sản Bắc Ninh.
 • Từ tháng 4/1998 đến tháng 9/2001: Cán bộ Ban Phong trào cơ quan Uỷ Ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đoàn TN cơ quan.
 • Từ tháng 10/2001 đến tháng 2/2002: Phó trưởng Ban Phong trào cơ quan Uỷ Ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đoàn TN cơ quan.
 • Từ tháng 3/2002 đến tháng 10/2006: Phó trưởng Ban Tuyên huấn - Tôn giáo cơ quan Uỷ Ban MTTQ tỉnh.
 • Từ tháng 11/2006 đến tháng 3/2009: Uỷ viên Uỷ Ban MTTQ tỉnh khoá X, Trưởng Ban Tuyên huấn - Tôn giáo, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Uỷ Ban MTTQ tỉnh.
 • Từ tháng 4/2009 đến tháng 7/2010: Uỷ viên Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh Khoá XI nhiệm kỳ 2009-2014, Trưởng Ban Tuyên huấn - Tôn giáo, Phó Bí thư Chi Bộ cơ quan MTTQ tỉnh.
 • Từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2013: Uỷ viên Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh Khoá XI nhiệm kỳ 2009-2014, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Chi Bộ cơ quan MTTQ tỉnh.
 • Từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2021: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BCH Chi bộ, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan.
 • Từ tháng 11/2021 đến nay: Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bí thư Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

II Đồng chí Đào Thu Hà – Phó giám đốc Trung tâm

Họ và tên khai sinh: ĐÀO THU  

Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1976  

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: phường Đông Ngàn,thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu Khả Lễ 1, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xã hội học

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tóm tắt quá trình công tác:       

 • Từ ngày 01/8/1999 đến tháng 7/2007: Cán bộ phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Bắc Ninh.
 • Từ tháng 8/2007 đến tháng 01/2015: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ tháng 02/2015 đến tháng 3/2018: Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ ngày 01/4/2018 đến tháng 13/11/2019: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh.
 • Từ ngày 14/11/2019 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

III Đồng chí Trần Quang Tú – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm

Họ và tên khai sinh: TRẦN QUANG TÚ

Sinh ngày: 08 tháng  9 năm 1979

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tóm tắt quá trình công tác:

 • Từ tháng 6/2003 đến tháng 5/2016: Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
 • Từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016: Phó phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.
 • Từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017: Phó phòng Dịch vụ - Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.
 • Từ tháng 4/2017 đến 31/5/2017: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (thuộc Sở Nội vụ).
 • Từ 6/2017 đến ngày 13/6/2019: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.
 • Từ ngày 14/6/2019 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

IV Đồng chí: Trần Sơn Tùng- Phó Giám đốc Trung tâm

Họ và tên khai sinh: TRẦN SƠN TÙNG

Sinh ngày: 14 tháng  4 năm 1977

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tóm tắt quá trình công tác:

 • Từ tháng 5/2002 đến tháng 4/2005: Cán bộ kỹ thuật Đội Xây lắp điện, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh.
 • Từ tháng 5/2005 đến tháng 4/2011: Chi ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiển tra, Ủy viên BCH Công đoàn, Đội Trưởng Đội xây lắp số 13, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh.
 • Từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2013: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khối Xây lắp điện, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (T7/2012), Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh.
 • Từ tháng 5/2013 đến tháng 10/2014: Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2019: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 25/11/2021 Trưởng phòng Tổng hợp chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ ngày 25/11/2021 đến nay Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

TTHCC