Tiếp tục triển khai phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính

02/11/2023 08:05 Số lượt xem: 72

Tại văn bản số 3791/UBND-KSTT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai phương án đơn giản hóa theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 và rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã Từ Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác đối với những dịch vụ công thực hiện tái cấu trúc theo Quyết định về danh mục TTHC giảm giấy tờ tổ chức, cá nhân phải cung cấp khi thực hiện TTHC đối với những TTHC thuộc chức năng quản lý ngành. Thời hạn hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 15/11/2023.

Điều chỉnh thời gian thực hiện các bước quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo phương án đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thời hạn hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 05/11/2023; phối hợp với Bộ phận Một cửa các cấp niêm yết danh mục TTHC cắt giảm thời gian thực hiện tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định chậm nhất ngày 27/10/2023.

Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa hồ sơ, cắt giảm các thông tin cần khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo ít nhất 20% thông tin phải khai báo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng những dịch vụ công thiết yếu, phát sinh hồ sơ.

Rà soát nội dung TTHC được cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/11/2023.

Cùng với đó, rà soát việc xây dựng, cập nhật quy trình nội bộ và xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC phải đảm bảo đúng quy định và mức độ triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; quy trình thực hiện trên Hệ thống thông tin dịch vụ công tỉnh đảm bảo toàn bộ quy trình giải quyết TTHC phải được cập nhật, theo dõi trên Hệ thống thông tin dịch vụ công tỉnh. Thời hạn hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 15/11/2023.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh