Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06

06/09/2023 09:20 Số lượt xem: 246

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai Đề án 06; chỉ đạo quyết liệu với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm”. Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn", đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an làm thủ tục cấp CCCD cho người dân trên địa bàn xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Tiếp tục phối hợp thực hiện 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và các dịch vụ công thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu giải pháp phần mềm để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đẩy mạnh việc thu học phí và thực hiện các khoản thu - chi khác không dùng tiền mặt từ năm học 2023 – 2024; tổ chức khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip; triển khai phần mềm lưu trú ASM tại các bệnh viện, các cơ sở y tế có người lưu trú; triển khai tạo lập, cấp phát chữ ký số cho 100% người dân đảm bảo điều kiện.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về các tiên ích sử dụng Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Công an tỉnh chủ động phối hợp các sở, ban, ngành đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Công an triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công an. Quyết liệt các giải pháp đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đào Thu Hà