Tháng 6/2022, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận gần 50% hồ sơ trực tuyến

23/06/2022 15:26 Số lượt xem: 14

Tháng 6/2022, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận 4.878 hồ sơ trực tuyến (chiếm 43,51%). Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 8.479 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%).

Cũng trong tháng 6, Trung tâm Hành chính công tiếp nhận mới 11.210 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tiếp 6.332 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 56,49%), tiếp nhận trực tuyến 4.878 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 43,51%); đang giải quyết 1.982 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 17,68%),  trả kết quả 9.313 hồ sơ, trả qua bưu chính công ích 323 hồ sơ.

4.878 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng (chiếm tỷ lệ 43,51% hồ sơ trực tuyến). Việc thực hiện “TTHC thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng đã góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Trung tâm tiếp nhận 91 lượt hỏi của công dân, doanh nghiệp qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,... hỏi về cách thức thực hiện TTHC, kết quả giải quyết và các vướng mắc khi thực hiện TTHC.

TTHCC