Tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính

05/12/2023 08:28 Số lượt xem: 68

Sau gần 2 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 541/UBND-KTTH về việc thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 14/17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh áp dụng thực hiện thu phí tập trung một đầu mối với 395 loại phí và lệ phí, trong đó phí là 309, lệ phí là 86. Các sở, ngành, huyện chính thức phát hành biên lai điện tử gồm có 4 Sở, ngành gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Công thương và 02 huyện: Huyện Tiên Du và huyện Yên Phong.

Bộ phận thu phí và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Là một trong những hoạt động đi đầu, tiên phong về đổi mới cách thức thu phí tập trung bằng hình thức biên lai điện tử, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh hiện đang tiến hành áp dụng biên lai điện tử giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện và dễ dàng sử dụng. Đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện thu 1.124.900.255.452 đồng. Toàn bộ số tiền thu từ phí, lệ phí đã được Trung tâm chuyển các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh áp dụng biên lai điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Trung tâm tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai biên lai điện tử, đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng chứng từ, biên lai điện tử…Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số đánh giá, tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

N.T