Sở Y tế Bắc Ninh tích cực triển khai Đề án 06

28/08/2023 08:05 Số lượt xem: 139

Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự vào cuộc đầy nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ ngành y tế cũng như sự phối họp giữa các ngành, địa phương và quần chúng nhân dân. Tính đến nay, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của Sở Y tế Bắc Ninh đã đạt được các kết quả nhất định.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại quầy Sở Y tế - Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Ký số hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành: Công tác số hóa hồ sơ tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh: Sở Y tế đã triển khai cấp chứng thư số cho cán bộ tại bộ phận một cửa và triển khai thực hiện số hóa hồ sơ TTHC theo quy định. Công tác số hóa kết quả các thủ tục hành chính còn hiệu lực: Sở Y tế đã triển khai số hóa xong: 12115 kết quả TTHC đạt 100%. Sáu tháng đầu năm 2023, tỷ lệ ký số hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành ngành y tế đạt 98%.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Tổng số dịch vụ công Ngành Y tế triển khai tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh là 116 thủ tục, trong đó 116 thủ tục hành chính đạt mức độ 4; 100% thủ tục hành chính mức độ 4 đều cung cấp mẫu biểu Eform phục vụ cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến; 100 % thủ tục hành chính được đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia. Số lượng TTHC cung cấp toàn trình 70 thủ tục; Số lượng TTHC cung cấp một phần 46 thủ tục. Số lượng TTHC không cung cấp trực tuyến 58 thủ tục.

Thời gian tới, Sở Y tế Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và liên thông kết quả với Cổng dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như tổ chức khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Hoàng Thị Huyền Trang