Quyết tâm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, không đùn đẩy trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp

15/11/2023 10:39 Số lượt xem: 89

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tại Văn bản số 4004/UBND-NC ngày 10/11/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

 Công dân thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện hiệu quả Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Bảo đảm đến hết năm 2023 phải công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; đến hết năm 2024, phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (Trong đó trước ngày 01/01/2024: rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 01/01/2025: rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý).

Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp;

Cùng với đó, phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh…; trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở Sở, ngành, địa phương, nhất là cấp cơ sở; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Trần Quang Nghĩa