Phiên họp thứ Nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

08/09/2023 14:34 Số lượt xem: 135

Sáng 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác theo hình thức trực tuyến với các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương dự.

Phiên họp đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ của do đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng; Quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, xử lý các văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những vướng mắc, khó khăn, rào cản cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Trong thời gian tới, Tổ công tác sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về quy định, TTHC; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC. Đồng thời, tiến hành rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ để cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý…

Tại phiên họp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách TTHC trong thời gian tới ở địa phương, đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các thành viên của Tổ công tác trên cơ sở bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp TTHC đã được phê duyệt.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hàng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Đồng thời, rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của đơn vị đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực chất.

Ngay sau phiên họp, bên cạnh việc quán triệt, triệt khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đề xuất thực hiện phân cấp giải quyết TTHC theo thẩm quyền, báo cáo tỉnh trước ngày 30/9/2023. Đồng thời, tập trung nguồn lực, chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC tại đơn vị bảo đảm các chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh