Ngành Y tế đẩy mạnh cải cách hành chính

24/05/2022 10:11 Số lượt xem: 28

Những năm qua, ngành Y tế Bắc Ninh liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng tăng cường hiệu lực quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.


Công chức bộ phận“một cửa” của Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược của công dân.

Giữa tháng 3 vừa qua, Giám đốc Sở Y tế ra các Quyết định về việc giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và giao thẩm quyền phê duyệt, ký xác nhận văn bản/ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ”. Theo đó, giao cho Công chức tiếp nhận thủ tục hành chính của Sở Y tế (Công chức một cửa) thực hiện tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt, lấy số, đóng dấu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ” thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với một số thủ tục hành chính. Hai cá nhân là Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược được thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, ký xác nhận vào văn bản/ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ” thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với một số thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công. Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2022 và nhờ đó, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, giảm chi phí, thời gian đối với người dân và doanh nghiệp.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; phát huy tính chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị. Sở Y tế ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng, lĩnh vực mỹ phẩm thuộc chức năng quản lý; công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc chức năng quản lý.

Sở Y tế thường xuyên rà soát, cấp phát hòm thư điện tử cho cán bộ trong ngành, 100% cán bộ Văn phòng sở, các phòng chuyên môn các đơn vị trong ngành sử dụng hệ thống thư điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản, đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, góp phần giảm thiểu chi phí, nâng cao cải cách hành chính.

Tại Trung tâm Hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, 100% các thủ tục hành chính được cập nhật, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế được tiếp nhận giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh với 123 thủ tục, cụ thể: 3 thủ tục mức độ 2, 1 thủ tục mức độ 3 và 119 thủ tục mức độ 4. Trong năm 2021 có 30/45 thủ tục hành chính mức 4 phát sinh hồ sơ đạt 66,6%. Sở Y tế tiếp nhận và giải quyết 1.750 hồ sơ cho tổ chức, công dân, trong đó 589 hồ sơ nộp trực tuyến qua cổng http://dvc.bacninh.gov.vn, 100% hồ sơ đều được xử lý đúng và trước so với thời gian quy định.

Việc áp dụng hệ thống phần mềm liên thông qua mạng đã phục vụ tốt công tác xử lý, trình, ký hồ sơ, tra cứu, lưu trữ tài liệu, phục vụ công tác giám sát từ lãnh đạo sở đến các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc sở; phục vụ công tác giám sát của tổ chức và công dân đối với hoạt động của bộ phận “Một cửa”, do đó hiệu quả làm việc tại từng lĩnh vực đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong quý I vừa qua, tại đây đã tiếp nhận và giải quyết xong 375 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của ngành.

Những nỗ lực cải cách hành chính của ngành Y tế thời gian qua mang lại nhiều hiệu quả tích cực, như: Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả  theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện để giải quyết công việc của người dân thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời, đúng hạn; hạn chế được thái độ nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ, công chức khi tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân; nâng cao được tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức... Tuy nhiên, việc hệ thống phần mềm một cửa trực tuyến còn hay bị lỗi đã có ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng giải quyết hồ sơ.

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, thời gian tới, Sở Y tế tập trung xây dựng và hoàn thiện các Đề án, Dự án, Kế hoạch đã đăng ký; sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các đơn vị trong ngành; rà soát, công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành; rà soát cấu hình cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…

Nguồn: Báo Bắc Ninh