Một số kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

27/06/2022 15:25 Số lượt xem: 32

6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm chi phí, thời gian... giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp...


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố với 69,45 điểm, tăng 03 bậc và tăng 2,71 điểm so với năm 2020

Các cấp, các ngành quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các giải pháp duy trì và cải thiện các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố với 69,45 điểm, tăng 03 bậc và tăng 2,71 điểm so với năm 2020, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng tốt; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 86,67%, xếp thứ 32/64, nằm trong nhóm B, tăng 1,37% nhưng lại giảm 15 bậc so với năm 2020, trong đó chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính vượt lên đứng thứ nhất cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt tỷ lệ 90,09%, xếp thứ 7 cả nước, tăng 0,4% và tăng 02 bậc so với năm 2020, nằm trong nhóm các tỉnh có mức hài lòng cao.

Triển khai có hiệu quả Đề án “Thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” theo đó các thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát; các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu xảy ra trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với 3 phòng, trung tâm thuộc các sở; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cho 02 đơn vị; thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy cho 13 đơn vị.

6 tháng cuối năm 2022, tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030 gồm 6 nội dung (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số) với trọng tâm là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số chất lượng quản trị địa phương (PCI, PAPI, PAR Index, ICT Index…)./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh