Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

07/12/2023 08:51 Số lượt xem: 111

Với mục tiêu "lấy người dân, doanh nghiệp trung tâm để phục vụ”, tạo nền tảng xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từng bước thay đổi tư duy của cán bộ theo hướng phục vụ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đó, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ Trung tâm luôn được đổi mới, tăng cường theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, công khai “Thư xin lỗi” đối với các hồ sơ quá hạn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, đối với công tác giám sát, đánh giá cán bộ tiếp nhận TTHC, Trung tâm Hành chính công thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp bằng phiếu khảo sát và thực hiện thông qua hình thức khảo sát trực tuyến, hòm thư góp ý. Qua theo dõi, đa số đánh giá cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều có trình độ, năng lực, trách nhiệm với công việc, thực hiện nghiêm túc quy chế tổ chức hoạt động, nội quy làm việc, nhất là các quy định về kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hoá công sở, chấp hành đúng thời gian làm việc, quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC,… Việc đánh giá công khai và xử lý kịp thời giúp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đặc biệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phục vụ, nâng cao sự tin tưởng và hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công.

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Ngoài ra, Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục, phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TT ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Hàng tháng, kết quả chỉ số đánh giá được cập nhật, thông báo công khai giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, vướng mắc.

Thông qua hệ thống tin nhắn SMS, Trung tâm chủ động thông báo trạng thái hồ sơ đến số điện thoại của người dân, doanh nghiệp đã đăng ký nhằm tạo điều kiện cho công dân có thể kịp thời bố trí thời gian, sắp xếp công việc đến điều chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc nhận kết quả (đặc biệt đối với những hồ sơ có kết quả trước hẹn). Trung bình mỗi năm, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã gửi hơn 30.000 tin nhắn, giúp tổ chức, công dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh thường xuyên tổng hợp, thông báo công khai hồ sơ sắp đến hạn của từng cơ quan, đơn vị (sớm hơn so với thời gian hẹn trả ít nhất là 01 ngày) trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm và gửi đến các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp Thủ trưởng các đơn vị có cơ sở kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, chủ động, tích cực theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm, gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

N.T