Cấp 14.722 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

01/07/2023 07:57 Số lượt xem: 30

6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 14.722 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó: Cấp lần đầu 2.671 giấy (tổ chức 23 giấy, hộ gia đình, cá nhân 2.648 giấy); cấp mới, cấp đổi, cấp lại do biến động đất đai 12.051 giấy (tổ chức 8 giấy, hộ gia đình, cá nhân 12.043 giấy); chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp 4.035 trường hợp (tổ chức 74 trường hợp, hộ gia đình, cá nhân 3.961 trường hợp); đăng ký biện pháp bảo đảm cho 12.296 trường hợp (tổ chức 312 trường hợp, hộ gia đình, cá nhân 11.984 trường hợp).

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng trình tự, thủ tục, quy định, không có phiền hà, xách nhiễu nhân dân, hạn chế xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích và quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường còn trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 8 dự án; gia hạn sử dụng đất 9 dự án; tiếp tục thuê đất 3 dự án; cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 1 dự án; xác nhận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 1 tổ chức; phê duyệt bản đồ trích đo phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 10 dự án, diện tích 210 ha, bảo đảm khơi thông các dự án đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển.

Nguồn: Báo Bắc Ninh