Bắc Ninh: 47 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không dùng hồ sơ giấy

02/04/2024 14:54 Số lượt xem: 71

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát danh mục dịch vụ công; tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy.

Ngày 01/4/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ký ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn viên thanh niên Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy là 47 dịch vụ, bao gồm: 45 dịch vụ công cấp tỉnh; 02 dịch vụ công cấp huyện.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện niêm yết, công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy tại trụ sở Trung tâm. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với thực tế để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật điều chỉnh thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

UBND tỉnh giao Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện cấu hình, điều chỉnh các tính năng có liên quan đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp, đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Chi tiết phụ lục đính kèm.

Trần Sơn Tùng