Đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử

18/08/2023 16:40 Số lượt xem: 75

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương vừa ký ban hành Văn bản số 2812/UBND-KSTT về triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP của Bộ Tư Pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch điện tử trực tuyến và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký khai tử (ĐKKT).

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện niêm yết, công khai TTHC, trong đó có mẫu tờ khai, mẫu điện tử tương tác phục vụ thực hiện TTHC được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Bảo đảm việc nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chậm nhất đến ngày 25/8/2023, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thành việc xây dựng biểu mẫu điện tử và bảo đảm tích hợp, cập nhật đồng bộ đầy đủ nội dung mẫu hộ tịch điện tử tương tác trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Hệ thống đăng ký, quản lý và Hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; duy trì, đảm bảo kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý và Hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp đồng bộ, thông suốt.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh