Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

08/08/2023 09:09 Số lượt xem: 95

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng vừa ký ban hành văn bản số 2611/UBND-KSTT về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tuân thủ đúng quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật LLTP; có các giải pháp hiệu quả chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu LLTP không đúng quy định.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật LLTP về quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu LLTP phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu LLTP của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin LLTP theo quy định.

Các cơ quan Nhà nước chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo quy định của Luật LLTP, không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp Phiếu LLTP trái quy định. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu cung cấp Phiếu LLTP không đúng quy định pháp luật gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Y Tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ danh mục TTHC yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo phụ lục đính kèm thực hiện rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu LLTP thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu LLTP không hợp lý trong thực hiện TTHC.

Sở Tư pháp, Công an tỉnh quan tâm bố trí nguồn nhân lực, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác LLTP bảo đảm theo đúng quy định hiện hành, phù hợp yêu cầu, điều kiện thực tiễn của đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân thực hiện cấp Phiếu LLTP trên môi trường điện tử và thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung trên đối với các thành viên để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu LLTP.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh