Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công

06/11/2023 08:25 Số lượt xem: 130

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành văn bản số 3893/UBND-KSTT về thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách TTHC. Rà soát, sửa đổi, bổ sung đối với các TTHC đặc thù của tỉnh theo chức năng quản lý, đảm bảo chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, TTHC được ban hành phải đảm bảo các quy định. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ, ngành Trung ương bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Người đứng đầu đơn vị, địa phương theo dõi sâu sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và quy định hành chính.

Thực hiện đúng quy định việc công bố, công khai TTHC và danh mục TTHC theo quy định, nội dung công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến. 100% hồ sơ TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đồng thời phải liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đẩy mạnh tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu tại Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh. Thực hiện việc sử dụng kết quả chứng thực điện tử, các kết quả giải quyết TTHC điện tử trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC và các giao dịch khác giữa cá nhân, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước với nhau; tăng cường tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận, sử dụng kết quả chứng thực điện tử. Đồng thời, rà soát và tái cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% dịch vụ công đã cung cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành theo chức năng quản lý ngành chủ trì, phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông rà soát và nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện tái cấu trúc quy trình đối với dịch vụ công đã cung cấp; tiếp tục rà soát và thực hiện tái cấu trúc lại quy trình thực hiện TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chưa đưa vào xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Tuyệt đối không để tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh