Đảm bảo việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

21/08/2023 15:15 Số lượt xem: 76

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương vừa ký ban hành Văn bản số 2811/UBND-KSTT về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hạ tầng kỹ thuật Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh, thực hiện nâng cấp Hệ thống (nếu chưa đáp ứng) để cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tích hợp kết quả chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo cho việc triển khai thực hiện trong Quý IV năm 2023.

Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm việc tổ chức cung cấp dịch vụ công cho công dân được thông suốt, liên tục, không làm ảnh hưởng tới việc số hóa hồ sơ TTHC theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thực hiện trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn ngay sau khi dịch vụ công được cung cấp trên Hệ thống của tỉnh đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh