Từ ngày: 05/12/2022  -  Đến ngày: 11/12/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
05/12/2022
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Quang Tú
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Sơn Tùng
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đào Thu Hà
Thứ 3
06/12/2022
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Quang Tú
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Sơn Tùng
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đào Thu Hà
Thứ 4
07/12/2022
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Quang Tú
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Sơn Tùng
Thời gian: 07:30
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường tầng 2, Trụ sở Các Ban đảng tỉnh
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đào Thu Hà
Thứ 5
08/12/2022
Thứ 6
09/12/2022
Thứ 7
10/12/2022
Chủ nhật
11/12/2022