Từ ngày: 08/08/2022  -  Đến ngày: 14/08/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
08/08/2022
Thứ 3
09/08/2022
Thứ 4
10/08/2022
Thời gian: 07:55
Hội nghị thông tin công tác tư tưởng văn hóa tháng 8/2022
Vị trí: Phòng họp tầng 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Số 1, đường Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đào Thu Hà
Thứ 5
11/08/2022
Thứ 6
12/08/2022
Thời gian: 08:00
Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang
Vị trí: Hội trường tầng 2 - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo: Giám đốc - Vũ Hùng
Thứ 7
13/08/2022
Chủ nhật
14/08/2022