Từ ngày: 04/12/2023  -  Đến ngày: 10/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
04/12/2023
Thời gian: 07:50
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Vị trí: Hội trường B, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đào Thu Hà
Thứ 3
05/12/2023
Thứ 4
06/12/2023
Thời gian: 08:00
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đào Thu Hà
Thứ 5
07/12/2023
Thứ 6
08/12/2023
Thời gian: 08:00
Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Vị trí: Trụ sở UBND tỉnh.
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Trần Sơn Tùng
Thứ 7
09/12/2023
Chủ nhật
10/12/2023