Cán bộ Sở, Ban, Ngành làm việc tại Trung tâm

08/07/2020 14:25 Số lượt xem: 0

Cán bộ Sở, Ban, Ngành làm việc tại Trung tâm

STT

Đơn vị

Cán bộ tiếp nhận

Chức vụ

Điện thoại

/ Email

1

Ban quản lý các khu công nghiệp

 

Nguyễn Thị Ngân Hằng

Phó Chánh văn phòng

0898290092

Ntnhang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Kim Huy

Chuyên viên

0974 593 939

nkhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn

3

Ban Quản lý

an toàn thực phẩm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0947 899 157

ntthangtp@bacninh.gov.vn

4

Công an tỉnh

Trần Thị Thùy Anh

 

0985 108 008

thuyanhbn84@gmail.com

5

Nguyễn Quang Trung

 

0972418900

6

Sở Công Thương

Nguyễn Đình Mạnh

Chuyên viên

0904566579

ndmanh.sct@bacninh.gov.vn

7

Sở Kế hoạch

và Đầu tư

Vũ Văn Cường

Phó Trưởng phòng

0989977559

vvcuong.skhdt@bacninh.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó Chánh văn phòng

0912778465

Ntthang.skhdt@bacninh.gov.vn

9

Bùi Huy Kiên

Chuyên viên

0974181133

Bhkien.skhdt@bacninh.gov.vn

10

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đỗ Thị Mai Hường

 

Chuyên viên

0904867118

11

Công ty Điện lực

Nguyễn Huyền Thu

Chuyên viên

0941 030 405

12

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phan Thị Mai

Chuyên viên

0903077036

ptmai.tthcc@bacninh.gov.vn

 

13

Sở Khoa học

và Công nghệ

Đinh Thị Thuần

Chuyên viên

0918 266 859

dtthuan.skhcn@bacninh.gov.vn

14

Sở Lao động TB&XH

Trịnh Thị Hà

Phó Trưởng phòng

0967 814 618

trinhhaldtbxh@gmail.com

 

15

Trần Thị Lượng

Chuyên viên

0942334863

16

Sở Tư pháp

Bùi Thị Thúy Hằng

Phó Chánh văn phòng

0982 569 728

bthang.stp@bacninh.gov.vn

 

17

Sở Thông tin và Truyền thông

Đặng Thu Nga

Chuyên viên

0915943366

dtnga.stttt@bacninh.gov.vn

18

Sở Giao thông vận tải

Trịnh Thị Vân Anh

Chuyên viên

0912 842 469

vananhsgtvt@gmail.com

 

19

Nguyễn Hải Trường

Chuyên viên

0988921986

Nhtruong.sgtvt@bacninh.gov.vn

20

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Ngô Thị Hà

Phó Trưởng phòng

0913 950 026

ntha.svhttdl@bacninh.gov.vn

21

Sở Xây Dựng

Nguyễn Thị Hiên

Phó Chánh văn phòng

0943 059 968

nthien.sxd@bacninh.gov.vn

 

22

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

0982042999

Ntthuyen.sxd@bacninh.gov.vn

23

Sở Y tế

Đặng Đình Hiến

Phó Chánh văn phòng

0912 588 488

ddhien.syt@bacninh.gov.vn

 

24

Sở Tài nguyên

và Môi trường

Nguyễn Huy Sinh

Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai

0974855981

Nhsinh.vpdkdd@bacninh.gov.vn

25

Nguyễn Hữu Lâm

Chuyên viên

0974376678

Nhlam.stnmt@bacninh.gov.vn

26

Sở Tài chính

Nguyễn Thị Trang

Phó Trưởng phòng

0982084483

nttrang.stc@bacninh.gov.vn