Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Thực hiện các quyết định số: 1081/QĐ-UBND, 1082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi , bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và Sở Nội vụ. Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện việc niêm yết TTHC tại Trung tâm.