Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

BAN LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Văn Phúc

Giám Đốc

0913 390 677

nvphuc.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Vũ Văn Hào

Phó Giám đốc

0983 257 396

vvhao.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Trần Quang Tú

Phó Giám đốc

0888569999

tqtu.tthcc@bacninh.gov.vn

4

Đào Thu Hà

Phó Giám đốc

0975180598

dtha.tthcc@bacninh.gov.vn

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

1

Vũ Trần Ninh

Trưởng phòng

0982 710 737

vtninh.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Nhân Quyền

Chuyên viên

 

nnquyen.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

0982099846

ntthao.tthcc@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thêm

Cán bộ

 

5

Nguyễn Đức Duy Hiếu

Cán bộ

0915840789

nddhieu.tthcc@bacninh.gov.vn

III

PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1

Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

0982 839118

pbdung.tthcc@bacninh.gov.vn

IV

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Trương Đức Sửu

Chuyên viên

0918 910 985

tdsuu.tthcc@bacninh.gov.vn

2

Phan Thị Mai

Chuyên viên

0903277036

ptmai.tthcc@bacninh.gov.vn

3

Đỗ Thị Hồng Trường

Chuyên viên

0987476712

dthtruong.tthcc@bacninh.gov.vn

V

PHÒNG KIỂM TRA – GIÁM SÁT

1

Phan Văn Doanh

Nguyễn Quang Giang

Phó phòng

Chuyên viên

pvdoanh.tthcc@bacninh.gov.vn

nqgiang.tthcc@bacninh.gov.vn