Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Sở:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc

    Điện thoại CQ: 0222.3 667799

Điện thoại DĐ: 0945 006 777

  Địa chỉ Email: nvphuc.tthcc@bacninh.gov.vn

II. Các tổ chức giúp việc:

-  Phòng Hành chính quản trị:

                   +  Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng:  Vũ Trần Ninh

                    Điện thoại DĐ: 0982 710 737

                    Địa chỉ Email: vtninh.tthcc@bacninh.gov.vn

-  Phòng Kế hoạch tổng hợp:

                   + Trưởng phòng: Trần Quang Tú

                                  Điện thoại DĐ: 0888569999

                                  Địa chỉ Email: tqtu.tthcc@bacninh.gov.vn

-  Phòng Kiểm tra giám sát:

                   +  Phụ trách phòng:  Phan Văn Doanh

                    Điện thoại DĐ: 0888836898

                    Địa chỉ Email: pvdoanh.tthcc@bacninh.gov.vn

-  Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:

                   +  Phụ trách phòng:  Trương Đức Sửu

                    Điện thoại DĐ: 0918910985

                    Địa chỉ Email: tdsuu.tthcc@bacninh.gov.vn