Tên cơ quan, đơn vị

Tên Cán bộ tiếp nhận

Điện thoại / Email

Ban quản lý các khu

Công nghiệp

Nguyễn Kim Huy

 

0974 593 939

nkhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Ban Quản lý

an toàn thực phẩm

Phạm Thị Hải Yến

 

0947 899 157

pthyen.bqlattp@bacninh.gov.vn

Công an tỉnh

Trần Thị Thùy Anh

              

0985 108 008

thuyanhbn84@gmail.com

Sở Công Thương

 

Vương Thị Ngọc

0915 626 979

vtngoc.sct@bacninh.gov.vn

Sở Kế hoạch

và Đầu tư

Thân Thị Hồng

Vũ Văn Cường

Nguyễn Thị Trà My

Bùi Văn Huấn

Nguyễn Văn Trường

 

0975 308 868

nttmy.skhdt@bacninh.gov.vn

 

Sở Nông nghiệp & PTNT

A Duyen SNN.jpg

Đoàn Văn Duyến

 

0977 227 888

dvduyen.snnptnt@bacninh.gov.vn

Công ty Điện lực

Nguyễn Huyền Thu

 

0941 030 405

Sở Nội vụ

Lê Tuyết Mai

 

 

0946 714 098

ntnmai.snv@bacninh.gov.vn

 

Sở Khoa học

và Công nghệ

Đinh Thị Thuần

 

 

0918 266 859

dtthuan.skhcn@bacninh.gov.vn

Sở Lao động TB&XH

C Hà SLĐ.jpg

Trịnh Thị Hà

 

 

0967 814 618

trinhhaldtbxh@gmail.com

 

Sở Tư pháp

C Hằng STP.jpg

Bùi Thị Thúy Hằng

0982 569 728

bthang.stp@bacninh.gov.vn

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Hồ Thị Bích Ngọc

Đặng Thu Nga

 

 

0966 645 868

htbngoc.stttt@bacninh.gov.vn

dtnga.stttt@bacninh.gov.vn

 

Sở Giáo dục

 và Đào tạo

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

 

0912394999

ntkhoa.sgddt@bacninh.gov.vn

Sở Giao thông vận tải

C V ANH SGTVT.jpg

Trịnh Thị Vân Anh

 

0912 842 469

vananhsgtvt@gmail.com

 

Sở Văn Hóa

C Hà SVH.jpg

Ngô Thị Hà

 

0913 950 026

ntha.svhttdl@bacninh.gov.vn

Sở Xây Dựng

C Hien SXD.jpg

Nguyễn Thị Hiên

 

0943 059 968

nthien.sxd@bacninh.gov.vn

 

Sở Y tế

A Hien SYT.jpg

Đặng Đình Hiến

 

0912 588 488

ddhien.syt@bacninh.gov.vn

 

Sở Tài nguyên

và Môi trường

Nguyễn Xuân Lĩnh

 

0976381364

nxlinh.stnmt@bacninh.gov.vn

Sở Tài chính

 

Nguyễn Thị Trang

0982084483

nttrang.stc@bacninh.gov.vn

 
TTHCC TTHCC