Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/06/2018 17:29 Số lượt xem: 126

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 18/6/2018 của  Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 29/6/2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khóa XII của Đảng cho đảng viên, công chức, viên chức của Trung tâm và cán bộ các sở ngành đang làm việc tại Trung tâm.

Ảnh công chức, viên chức Trung tâm học tập Nghị quyết

Trung tâm Hành chính công tỉnh đã bố trí kết nối 06 màn hình qua truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH tỉnh Bắc Ninh để truyền tải nội dung, quán triệt Nghị quyết của Trung ương đến đảng viên, công chức, viên chức của Trung tâm và các sở ngành đang làm việc tại Trung tâm đồng thời phục vụ trên 300 lượt công dân đến liên hệ làm việc tại Trung tâm.

Ảnh công dân theo dõi Hội nghị

Hội nghị quán triệt Nghị quyết đã giúp đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW vềTập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW vềCải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW vềCải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Từ đó đảng viên, công chức, viên chức làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

TTHCC
Nguồn: TTHCC BN