Trung tâm Hành chính công niêm yết TTHC mới ban hành, sửa đổi , bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và Sở Nội vụ

12/07/2018 16:27 Số lượt xem: 93

Thực hiện các quyết định số: 1081/QĐ-UBND, 1082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi , bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và Sở Nội vụ. Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện việc niêm yết TTHC tại Trung tâm.

Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Theo đó, Sở Nội vụ thực hiện bãi bỏ 06 thủ tục hành chính (TTHC) về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Sở Y tế ban hành mới 4 TTHC liên quan đến việc khám và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và sửa đổi, bổ sung 9 TTHC thuộc lĩnh vực Giám định y khoa.

 

TTHCC
Nguồn: TTHCC