Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận 1 cửa cấp xã - Mô hình hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ

30/12/2019 11:36 Số lượt xem: 272

Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động thí điểm, mô hình hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp đã góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ của công chức, viên chức. Việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn; giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung, hồ sơ không đạt yêu cầu qua đó được người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao.

Cán bộ hướng dẫn công dân kê khai thông tin tại quầy Sở Tư Pháp

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bắc Ninh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt và đầu tư nguồn lực lớn với nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, từng bước thay đổi phương thức làm việc, tạo niềm tin, sự đồng thuận từ Nhân dân, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bắc Ninh đã vươn lên nhóm đầu những địa phương có chỉ số CCHC cao nhất cả nước, Chỉ số PAPI có bước tiến bộ mạnh mẽ về cải thiện thứ hạng, nằm trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất, điểm chỉ số PCI của tỉnh liên tục có sự tăng trưởng qua các năm.

Để đạt được kết quả đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm HCC đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với hoạt động của Trung tâm; phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; có cơ chế phối hợp, kiểm soát đối với cán bộ, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính…

Năm 2019, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên toàn tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của tỉnh; Đã tập trung xử lý, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng cho công dân, doanh nghiệp (hàng trăm hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai đã được giải quyết). Theo đánh giá độc lập của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, qua khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện các năm 2018 và 2019, tỷ trọng người dân đánh giá hài lòng về các dịch vụ công đạt trên 90% năm 2018 và 98% năm 2019. Những tiêu chí có tính chất cản trở người dân trong thực hiện các TTHC giảm đáng kể so với năm 2018 (năm đầu khảo sát đánh giá). Rõ nhất là tỷ lệ công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân trong quá trình giải quyết TTHC giảm từ 14,04% (năm 2018) giảm xuống còn 2,35% (năm 2019); tỷ lệ trả thêm chi phí khác ngoài phí/lệ phí quy định giảm từ 2,03% xuống còn 0,94%; tỷ lệ phải sang Sở, đơn vị chuyên ngành giải quyết TTHC giảm từ 9,56% xuống còn 6,67%.

Cụ thể, nổi bật trong việc giải quyết TTHC: Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được Trung tâm thực hiện theo Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện TTHC và chỉ đạo của tỉnh, 100% TTHC đã được niêm yết và thực hiện tại Trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã. Các hình thức niêm yết thủ tục hành chính được thông qua nhiều kênh như: niêm yết bản cứng, bản mềm trên trang điện tử dịch vụ công của tỉnh, trang web của các sở, ngành, của Trung tâm Hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và tra cứu khi thực hiện TTHC. Hiện Trung tâm có 1.508 thủ tục của các cơ quan đang áp dụng thực hiện tại Trung tâm.

Sở đồ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

Để tăng tính công khai, minh bạch, tư vấn hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đến hết năm 2019 đã có 8/8 huyện,thị đã có bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đi vào hoạt động, các số tổng đài được công khai rộng rãi qua trang thông tin điện tử, giấy biên nhận hồ sơ… Cùng với đó để đảm bảo tính công khai trong giải quyết công việc, tính đến tháng 6/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành triển khai xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của gần 1.700 thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và trình UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện, trong đó: Tại cấp tỉnh với gần 1.400 thủ tục; cấp huyện 226 thủ tục, cấp xã 78 thủ tục. Năm 2020, tiên hành số hóa toàn bộ qui trình giải quyết TTHC và đưa vào ứng dụng thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo kế hoạch. Việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng tính công khai minh bạch, giám sát, kiểm soát chặt chẽ từ khi tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm hành chính công các cấp và Bộ phận một cửa cấp xã đều có tinh thần, trách nhiệm, năng động, kỷ cương và có kinh nghiệm công tác, thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC. Đặc biệt, cán bộ, công chức tại Trung tâm luôn thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động chung của Trung tâm.

Về kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm (Số liệu tính từ ngày 02/01/2019 đến ngày 15/12/2019): Tổng số hồ sơ tiếp nhận (trực tiếp và trực tuyến) là: 63.393 hồ sơ (nhiều hơn so với năm 2018 là 8.674 hồ sơ), cụ thể: Hồ sơ đã giải quyết là 60.516 hồ sơ, đạt 95,46%. Việc trả kết quả giải quyết TTHC Trung tâm đã trực tiếp trả gần 26.000 kết quả cho tổ chức, công dân. Việc vận chuyển hồ sơ và nhận kết quả từ các cơ quan, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC bằng tin nhắn có hiệu quả rõ rệt, cụ thể Bưu điện đã phối hợp vận chuyển 5.200 gói hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị; gửi trên 10.000 tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC tới tổ chức, cá nhân. Giúp tổ chức, cá nhân chủ động sắp xếp công việc đến nhận kết quả sớm nhất. 

Đặc biệt về thực hiện “4 tại chỗ” đã thu được nhiều kết quả tích cực: Số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có TTHC thực hiện tại Trung tâm và triển khai thực hiện “4 tại chỗ” là: 17/17 cơ quan đạt tỷ lệ 100%. Số TTHC đăng ký thực hiện “4 tại chỗ” đối với các TTHC thường xuyên có phát sinh giao dịch là: 243/402 thủ tục, đạt tỷ lệ 60,4% (nếu tính trên tổng TTHC thì tỷ lệ này sẽ cao hơn nhiều vì toàn bộ số TTHC không có phát sinh giao dịch đều có thể đăng ký thực hiện). Trung tâm tiếp tục phối hợp với các sở, ngành rà soát đưa TTHC ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm; đồng thời đề xuất một số đơn vị cử lãnh đạo trực và xử lý công việc ngay tại Trung tâm.

Bên cạnh đó hiện nay, Trung tâm đã và đang thực hiện việc tiếp nhận thay TTHC của các sở, ngành ủy quyền cho Trung tâm. Cụ thể, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận thay 90 thủ tục của Sở Nội vụ và hơn 50 thủ tục của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm đang chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện tiếp nhận thay các thủ tục hành chính của sở Công thương, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh đã giảm được 4 biên chế, trong đó 2 chuyên trách và 2 bán chuyên trách. Ở cấp huyện: đã giảm được gần 20 biên chế từ việc ủy quyền tiếp nhận đối với TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ, Giáo dục- Đào tạo, Văn hóa TDTT, Đăng ký kinh doanh, vv,…

Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến vào quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đã được cán bộ, công chức, viên chức các cấp sử dụng thành thạo và hiệu quả. Năm 2019, trung tâm hành chính công tỉnh đã rà soát, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa, nâng cấp một số chức năng trên phần mềm một cửa điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các đơn vị. Trung tâm hành chính công các huyện đã và đang triển khai giải pháp thu phí bằng hình thức in biên lai thay thế cho biên lai viết tay và tiến tới thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai nhắn tin tự động các trạng thái giải quyết hồ sơ như bổ sung hồ sơ, có kết quả sớm hạn, đúng hạn giúp công dân, doanh nghiệp chủ động được thời gian để giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, trên phần mềm hiện nay đang triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp kết nối liên thông Phần mềm VN Post với Phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận yêu cầu đăng ký trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI…

Cán bộ Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn phần mềm cho cán bộ Một cửa cấp xã

Tại cấp huyện, Trung tâm hành chính công cấp huyện đã phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Công tác chuyên môn đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Phối hợp lập bản đồ, quy trình giải quyết TTHC được áp dụng thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã. Triển khai sử dụng phần mềm DVC đảm bảo quá trình thực hiện thông suốt. Khảo sát ý kiến của tổ chức, công dân về đánh giá việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã (dựa trên Mẫu phiếu theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). Kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 259.339 hồ sơ (nhiều hơn 119.868 hồ sơ so với năm 2018); Hồ sơ đã giải quyết là: 249.191 hồ sơ, đạt 96% (trong đó hồ sơ giải quyết trước và sớm hạn 247.450 hồ sơ đạt 99,3%, cao hơn so với năm 2018 là 2,3%); Hồ sơ đang giải quyết: 7.605 hồ sơ, (chiếm 2,93%); HS phải bổ sung, trả lại và công dân rút hồ sơ: 2.543 hồ sơ (chiếm 0,98%).

Năm 2019, Bộ phận một cửa cấp xã của 126 xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận 211.458 hồ sơ (nhiều hơn 58.057 hồ sơ so với năm 2018), trong đó hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả sớm và đúng hạn đạt trên 99%.

Từ những hiệu quả hoạt động trong giải quyết TTHC và cảm nhận của người dân đối với dịch vụ công của tỉnh, có thể khẳng định mô hình Trung tâm Hành chính công là giải pháp hiệu quả trong đổi mới phương thức làm việc và thể hiện sự năng động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh, góp phần tạo chuyển biến làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức, công dân, tạo điều kiện để chính quyền gần dân hơn, phát huy quyền dân chủ, tăng cường sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh.

Hcc