Tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao phần mềm ứng dụng tại Bộ phận một cửa tại UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Bình

12/07/2018 16:18 Số lượt xem: 161

Bắt đầu từ ngày 02/7/2018 Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn (công ty DTT), UBND huyện Gia Bình, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình, đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao phần mềm ứng dụng tại Bộ phận một cửa tại UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Bình

 Hình ảnh tập huấn tại các xã, thị trấn

Trung tâm đã hướng dẫn đào tạo trực tiếp cho Lãnh đạo UBND và các công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 14 xã, thị trấn từ hướng dẫn lý thuyết đến thực hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên máy bắt đầu từ khâu tiếp nhận, xử lý, phê duyệt và trả kết quả. Theo ghi nhận bước đầu các cán bộ, công chức cấp xã của huyện Gia Bình đã tiếp thu và xử lý tốt các TTHC trên hệ thống phần mềm bảo đảm theo yêu cầu.

TTHCC
Nguồn: TTHCC