Giới thiệu về Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là cơ quan thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có trụ sở đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định. Đồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Về nhiệm vụ, Trung tâm có trách nhiệm niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí…) và 
quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thời gian giải quyết các loại công việc.

Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh thuộc ngành dọc cấp trên đóng tại địa phương; Chuyển hồ sơ đến các Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ, đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định...

Về quyền hạn, Trung tâm có quyền kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm một cửa. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (nếu cần thiết).

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm là Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm. Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Kiểm tra - Giám sát.

Biên chế công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức và người lao động của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao cho Sở Nội vụ.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã thông tin quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh báo cáo 
Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng trong tháng 4/2017, theo  thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
 
TTHCC