Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(BNP) - Sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh đứng ở hạng trung bình khá so với giáo dục cả nước, đến nay, sự nghiệp giáo dục Bắc Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô, chất lượng và trở thành tỉnh đứng trong tốp 10 tỉnh có phong trào giáo dục phát triển nhất của cả nước.